2024-02-26 

Takanashi Kiara 
00:00-07:48
同接3,940
メンシ6
ギフト27
¥77,854
 

  2月26日(月) 1時

不知火フレア 切抜:1
01:01-04:14
同接6,622
メンシ6
ギフト5
¥35,840
ホロチャ(2)
 

  2月26日(月) 4時

白上フブキ 
非公開
同接0
メンシ32
ギフト2
¥9,019
 

  2月26日(月) 7時

大神ミオ 
07:30-08:40
同接13,435
メンシ8
ギフト24
¥26,879
 

  2月26日(月) 8時

Ceres Fauna 
08:00-09:08
同接47,592
メンシ85
ギフト146
¥637,948
ホロチャ(3)

Kaela Kovalskia 
08:30-10:52
同接1,758
メンシ1
ギフト0
¥20,317
ホロチャ(2)

  2月26日(月) 9時

Koseki Bijou 
09:00-13:22
同接8,623
メンシ4
ギフト16
¥0
ホロチャ(5)

Ceres Fauna 
非公開
同接18,302
メンシ23
ギフト57
¥166,128
ホロチャ(1)

  2月26日(月) 10時

Hakos Baelz 
10:01-15:14
同接7,394
メンシ9
ギフト25
¥47,704
ホロチャ(9)

Kaela Kovalskia 
10:59-16:34
同接3,321
メンシ6
ギフト6
¥25,368
ホロチャ(1)

  2月26日(月) 11時

Ayunda Risu 
11:58-15:06
同接1,780
メンシ15
ギフト199
¥24,755
 

  2月26日(月) 12時

Nanashi Mumei 
12:01-13:24
同接70,399
メンシ15
ギフト15
¥70,641
 

一条莉々華 
12:02-14:08
同接7,048
メンシ14
ギフト72
¥114,819
ホロチャ(4)

  2月26日(月) 15時

Anya Melfissa 
15:02-16:30
同接2,394
メンシ1
ギフト20
¥1,679
 

  2月26日(月) 18時

火威青 切抜:1
18:01-18:36
同接18,189
メンシ4
ギフト0
¥64,497
ホロチャ(5)
 

一条莉々華 
18:01-20:20
同接7,628
メンシ8
ギフト47
¥24,130
ホロチャ(2)

  2月26日(月) 19時

桃鈴ねね 切抜:2
19:00-19:10
同接2,113
メンシ0
ギフト7
¥3,000
 
  

hololive JP 切抜:2
19:00-20:06
同接14,733
メンシ125
ギフト5
¥6,560
ホロチャ(1)
  

博衣こより 
19:01-00:54
同接25,138
メンシ38
ギフト26
¥135,913
ホロチャ(2)

兎田ぺこら 
19:01-01:08
同接51,244
メンシ18
ギフト104
¥0
ホロチャ(8)

  2月26日(月) 20時

獅白ぼたん 切抜:1
20:02-23:24
同接9,914
メンシ3
ギフト15
¥20,828
ホロチャ(1)
 

雪花ラミィ 
20:14-21:22
同接23,465
メンシ7
ギフト21
¥29,283
ホロチャ(2)

Ayunda Risu 
20:28-22:54
同接2,043
メンシ5
ギフト7
¥24,281
 

  2月26日(月) 21時

音乃瀬奏 
メン限へ移行
同接0
メンシ3
ギフト10
¥2,422
 

さくらみこ 切抜:3
21:02-01:22
同接63,131
メンシ135
ギフト177
¥495,655
ホロチャ(2)
   

Airani Iofifteen 
21:59-23:42
同接1,714
メンシ2
ギフト5
¥866
ホロチャ(5)

  2月26日(月) 22時

戌神ころね 切抜:3
22:00-23:24
同接27,497
メンシ26
ギフト0
¥176,669
ホロチャ(5)
   

火威青 切抜:1
22:01-23:06
同接13,839
メンシ12
ギフト1
¥9,641
ホロチャ(6)
 

Kobo Kanaeru 
22:59-00:44
同接2,876
メンシ15
ギフト64
¥33,127
ホロチャ(1)

  2月26日(月) 23時

風真いろは 
非公開
同接0
メンシ3
ギフト0
¥9,797
ホロチャ(3)

風真いろは 
23:06-00:44
同接9,636
メンシ24
ギフト65
¥76,654
ホロチャ(4)

火威青 
23:33-00:22
同接9,168
メンシ31
ギフト314
¥599,851
ホロチャ(1)

Vestia Zeta 
23:59-01:56
同接2,066
メンシ2
ギフト6
¥28,811
ホロチャ(3)