2023-01-09 

Ninomae Ina'nis 切抜:9
06:00-07:50
同接35,527
メンシ995
ギフト574
¥1,578,721
ホロチャ(5)
         

  1月9日(月) 7時

大神ミオ 切抜:3
07:30-08:44
同接16,784
メンシ24
ギフト0
¥65,431
 
   

  1月9日(月) 10時

白上フブキ 切抜:2
10:30-13:54
同接9,529
メンシ15
ギフト70
¥123,842
 
  

  1月9日(月) 11時

Nanashi Mumei 切抜:1
11:23-14:34
同接7,419
メンシ17
ギフト22
¥60,999
ホロチャ(1)
 

  1月9日(月) 12時

鷹嶺ルイ 切抜:3
12:05-13:32
同接7,451
メンシ10
ギフト62
¥24,958
ホロチャ(1)
   

  1月9日(月) 13時

姫森ルーナ 切抜:4
13:00-16:22
同接16,627
メンシ9
ギフト55
¥117,400
ホロチャ(1)
    

  1月9日(月) 14時

百鬼あやめ 切抜:2
14:40-16:14
同接13,746
メンシ21
ギフト0
¥57,568
ホロチャ(3)
  

Kaela Kovalskia 
14:45-20:32
同接2,874
メンシ6
ギフト11
¥32,503
ホロチャ(2)

  1月9日(月) 15時

Anya Melfissa 切抜:1
15:00-17:46
同接2,303
メンシ6
ギフト10
¥7,521
ホロチャ(2)
 

  1月9日(月) 16時

Vestia Zeta 切抜:1
16:00-19:06
同接2,578
メンシ11
ギフト5
¥37,498
ホロチャ(11)
 

  1月9日(月) 17時

Moona Hoshinova 
17:36-01:54
同接1,996
メンシ15
ギフト0
¥16,579
 

  1月9日(月) 18時

桃鈴ねね 切抜:10
18:01-21:04
同接24,989
メンシ29
ギフト50
¥277,635
ホロチャ(1)
          

  1月9日(月) 19時

hololive JP 
19:00-19:26
同接23,637
メンシ0
ギフト0
¥458
 

博衣こより 切抜:1
19:00-22:12
同接24,308
メンシ29
ギフト41
¥0
ホロチャ(1)
 

猫又おかゆ 切抜:6
19:02-22:26
同接15,704
メンシ103
ギフト0
¥266,406
ホロチャ(1)
      

  1月9日(月) 20時

天音かなた 
20:00-21:08
同接9,291
メンシ30
ギフト0
¥110,561
 

Ayunda Risu 
20:58-00:26
同接1,678
メンシ14
ギフト0
¥17,181
 

  1月9日(月) 21時

Takanashi Kiara 切抜:7
21:00-22:40
同接18,551
メンシ9
ギフト46
¥90,935
ホロチャ(1)
       

獅白ぼたん 切抜:3
21:01-22:44
同接21,724
メンシ12
ギフト25
¥75,029
ホロチャ(1)
   

ときのそら 
21:02-22:10
同接7,433
メンシ12
ギフト196
¥0
ホロチャ(6)

  1月9日(月) 22時

Anya Melfissa 
22:00-00:26
同接1,209
メンシ4
ギフト5
¥4,946
 

Kaela Kovalskia 
22:00-04:20
同接2,971
メンシ17
ギフト5
¥33,366
ホロチャ(2)

兎田ぺこら 切抜:5
22:01-00:10
同接55,324
メンシ27
ギフト0
¥112,053
 
     

風真いろは 切抜:1
22:01-00:42
同接16,385
メンシ42
ギフト41
¥305,668
 
 

Airani Iofifteen 
22:59-01:46
同接1,070
メンシ3
ギフト0
¥4,790
ホロチャ(6)