2022-09-01 

Takanashi Kiara 
00:01-06:42
同接4,529人
メンシ16人
192,496円
ホロチャ(5)

  9月1日(木) 6時

Ninomae Ina'nis 切抜:2
06:00-07:52
同接8,579人
メンシ56+136人
131,653円
ホロチャ(1)
  

  9月1日(木) 7時

Ceres Fauna 
07:00-09:30
同接3,319人
メンシ8+6人
68,396円
ホロチャ(3)

Watson Amelia 
07:30-10:06
同接8,873人
メンシ19+55人
129,202円
ホロチャ(23)

  9月1日(木) 9時

角巻わため 切抜:5
09:00-10:04
同接8,748人
メンシ31+50人
69,957円
ホロチャ(8)
     

  9月1日(木) 10時

IRyS 
10:00-15:52
同接6,762人
メンシ17+10人
170,605円
 

Watson Amelia 
10:20-11:52
同接6,628人
メンシ4+1人
34,923円
ホロチャ(3)

  9月1日(木) 11時

常闇トワ 切抜:5
11:03-13:50
同接10,456人
メンシ10+5人
23,130円
 
     

  9月1日(木) 12時

Watson Amelia 
12:00-15:46
同接3,582人
メンシ3+5人
41,059円
ホロチャ(2)

博衣こより 切抜:1
12:00-16:20
同接3,241人
メンシ25+40人
189,937円
 
 

Ouro Kronii 
12:01-16:40
同接3,923人
メンシ26+37人
0円
 

  9月1日(木) 16時

姫森ルーナ 切抜:1
16:00-18:40
同接6,307人
メンシ8+21人
34,696円
ホロチャ(13)
 

Watson Amelia 切抜:5
16:35-23:26
同接10,676人
メンシ21+50人
66,759円
ホロチャ(10)
     

Kaela Kovalskia 
16:55-20:22
同接2,822人
メンシ7+10人
7,981円
ホロチャ(5)

  9月1日(木) 17時

Kobo Kanaeru 
17:01-18:54
同接7,372人
メンシ25人
15,440円
ホロチャ(6)

  9月1日(木) 18時

戌神ころね 切抜:2
18:00-19:32
同接12,364人
メンシ10人
146,082円
ホロチャ(1)
  

  9月1日(木) 19時

尾丸ポルカ 
19:00-19:18
同接6,740人
メンシ2人
16,827円
 

大神ミオ 
19:01-21:00
同接13,677人
メンシ47人
7,361円
ホロチャ(1)

姫森ルーナ 切抜:12
19:30-23:32
同接4,976人
メンシ8+15人
7,194円
 
            

博衣こより 切抜:14
19:30-23:34
同接15,222人
メンシ22+15人
46,064円
ホロチャ(2)
              

夏色まつり 切抜:12
19:31-23:30
同接9,670人
メンシ21人
9,516円
 
            

Gawr Gura 切抜:14
19:32-23:52
同接15,092人
メンシ31+50人
57,293円
 
              

尾丸ポルカ 切抜:12
19:35-23:30
同接6,164人
メンシ13人
16,083円
 
            

さくらみこ 切抜:34
19:45-00:14
同接31,658人
メンシ164+10人
26,184円
ホロチャ(3)
                                  

Vestia Zeta 切抜:6
19:58-04:24
同接3,175人
メンシ15人
4,032円
ホロチャ(11)
      

兎田ぺこら 切抜:31
19:59-23:32
同接53,804人
メンシ31+60人
216,003円
 
                               

  9月1日(木) 20時

Mori Calliope 切抜:7
20:00-23:26
同接3,406人
メンシ6人
59,358円
ホロチャ(1)
       

天音かなた 切抜:6
20:01-23:30
同接4,420人
メンシ23人
112,554円
ホロチャ(2)
      

ロボ子さん 切抜:6
20:01-23:34
同接1,913人
メンシ5人
9,217円
 
      

星街すいせい 切抜:21
20:03-00:14
同接22,824人
メンシ74+5人
30,748円
 
                     

白上フブキ 切抜:9
20:31-22:02
同接7,527人
メンシ23+55人
12,563円
ホロチャ(4)
         

Takanashi Kiara 切抜:6
20:31-03:38
同接4,761人
メンシ9+20人
108,754円
ホロチャ(8)
      

  9月1日(木) 21時

Pavolia Reine 
21:00-01:14
同接1,892人
メンシ5人
8,296円
ホロチャ(4)

常闇トワ 
21:24-23:58
同接10,605人
メンシ24人
35,549円
 

Anya Melfissa 切抜:3
21:30-04:52
同接3,826人
メンシ11人
4,861円
 
   

  9月1日(木) 22時

風真いろは 切抜:2
22:00-00:10
同接7,020人
メンシ41人
474,732円
 
  

不知火フレア 
22:00~
メン限へ移行
メンシ19+161人
31,553円
ホロチャ(2)

Hakos Baelz 切抜:3
22:01-01:46
同接8,622人
メンシ16人
23,603円
ホロチャ(1)
   

猫又おかゆ 切抜:2
22:01-03:46
同接5,620人
メンシ79人
90,594円
 
  

Kaela Kovalskia 
22:04-03:32
同接5,047人
メンシ14+25人
70,888円
ホロチャ(3)

大神ミオ 
22:59~
メン限へ移行
メンシ93人
310円
ホロチャ(1)

  9月1日(木) 23時

赤井はあと 切抜:1
23:07-00:32
同接4,255人
メンシ4+21人
23,591円
ホロチャ(2)