2022-07-23 

Kureiji Ollie 
00:29-02:02
同接5,815人
メンシ5人
0円
ホロチャ(5)

  7月23日(土) 6時

Ninomae Ina'nis 
06:00-07:28
同接8,782人
メンシ18+17人
34,692円
ホロチャ(1)

  7月23日(土) 7時

Watson Amelia 
07:00-09:20
同接2,639人
メンシ3+6人
0円
ホロチャ(2)

  7月23日(土) 9時

hololive English 切抜:3
09:45~ 非公開
メンシ0人
0円
ホロチャ(2)
   

  7月23日(土) 10時

 切抜:2
10:00-10:58
同接40,406人
メンシ0人
0円
ホロチャ(8)
  

  7月23日(土) 11時

 切抜:3
11:00-11:56
同接43,311人
メンシ0人
0円
ホロチャ(16)
   

博衣こより 切抜:2
11:08-17:32
同接9,368人
メンシ30+6人
76,759円
ホロチャ(4)
  

  7月23日(土) 12時

Gawr Gura 切抜:5
12:04-15:30
同接23,965人
メンシ80人
228,873円
ホロチャ(1)
     

  7月23日(土) 13時

大空スバル 切抜:2
13:00-18:46
同接27,569人
メンシ8人
0円
ホロチャ(2)
  

鷹嶺ルイ 
13:00-19:50
同接8,429人
メンシ15+30人
69,957円
ホロチャ(1)

ときのそら 
13:03-16:08
同接2,786人
メンシ4+7人
12,491円
 

Pavolia Reine 
13:18-16:28
同接1,827人
メンシ6+10人
127,996円
ホロチャ(5)

  7月23日(土) 17時

ロボ子さん 切抜:2
17:54-19:16
同接3,983人
メンシ5+50人
8,028円
 
  

  7月23日(土) 18時

Kobo Kanaeru 切抜:1
18:00-20:42
同接14,853人
メンシ72人
37,974円
ホロチャ(4)
 

白上フブキ 切抜:15
18:30-20:12
同接26,284人
メンシ6+20人
20,472円
 
               

  7月23日(土) 19時

さくらみこ 切抜:2
19:07-20:20
同接31,725人
メンシ21+15人
0円
ホロチャ(2)
  

  7月23日(土) 20時

姫森ルーナ 切抜:3
20:00-21:06
同接50,981人
メンシ51+366人
743,150円
ホロチャ(6)
   

hololive JP 
20:57-22:36
同接8,470人
メンシ0人
0円
 

宝鐘マリン 切抜:12
20:59-23:12
同接41,229人
メンシ138+60人
1,164,296円
ホロチャ(5)
            

  7月23日(土) 21時

姫森ルーナ 切抜:2
21:00-21:10
同接14,232人
メンシ54+56人
57,331円
ホロチャ(5)
  

博衣こより 切抜:9
21:00-00:54
同接19,704人
メンシ28+5人
49,285円
 
         

戌神ころね 切抜:2
21:00-01:46
同接27,065人
メンシ32人
208,858円
ホロチャ(3)
  

猫又おかゆ 切抜:3
21:01-23:26
同接7,393人
メンシ51人
109,615円
 
   

獅白ぼたん 
21:01-00:54
同接7,815人
メンシ8+35人
71,045円
 

風真いろは 切抜:3
21:30-23:24
同接5,540人
メンシ9人
236,728円
 
   

Kureiji Ollie 切抜:3
21:56-23:42
同接2,821人
メンシ15人
0円
 
   

Airani Iofifteen 切抜:1
21:56-23:44
同接2,478人
メンシ13人
1,213円
ホロチャ(1)
 

Vestia Zeta 切抜:4
21:56-23:48
同接4,711人
メンシ20人
16,219円
ホロチャ(12)
    

夏色まつり 切抜:3
21:57-23:42
同接4,379人
メンシ11人
5,300円
 
   

Mori Calliope 切抜:5
21:57-23:44
同接8,004人
メンシ26人
79,993円
ホロチャ(5)
     

Hakos Baelz 切抜:3
21:57-23:44
同接6,054人
メンシ19人
38,803円
ホロチャ(1)
   

Anya Melfissa 切抜:2
21:57-23:44
同接2,558人
メンシ6+5人
10,583円
 
  

IRyS 切抜:6
21:57-23:48
同接7,282人
メンシ25人
57,890円
ホロチャ(5)
      

白上フブキ 切抜:9
21:58-23:44
同接10,978人
メンシ10+1人
5,162円
 
         

鷹嶺ルイ 切抜:5
21:58-23:46
同接4,269人
メンシ8人
6,571円
ホロチャ(1)
     

Nanashi Mumei 切抜:4
21:59-23:44
同接7,754人
メンシ12人
35,871円
ホロチャ(2)
    

  7月23日(土) 22時

兎田ぺこら 
22:00~ 削除動画
メンシ4人
5,226円
ホロチャ(12)

兎田ぺこら 
22:00-22:08
同接6,684人
メンシ4人
38,663円
 

Ouro Kronii 切抜:5
22:00-23:46
同接8,955人
メンシ18人
83,808円
ホロチャ(1)
     

大神ミオ 
22:00~
メン限へ移行
メンシ21人
500円
ホロチャ(1)

角巻わため 切抜:3
22:01-07:00
同接13,127人
メンシ36+75人
103,376円
ホロチャ(5)
   

不知火フレア 切抜:5
22:06-01:50
同接8,972人
メンシ19+100人
341,772円
ホロチャ(2)
     

常闇トワ 切抜:3
22:30-00:34
同接9,128人
メンシ40+20人
157,862円
 
   

姫森ルーナ 切抜:4
22:30-03:20
同接8,641人
メンシ66+30人
93,725円
 
    

  7月23日(土) 23時

Kobo Kanaeru 
23:00-01:26
同接8,237人
メンシ21人
7,085円
ホロチャ(2)

夜空メル 切抜:3
23:00-03:54
同接3,238人
メンシ19+265人
141,627円
 
   

尾丸ポルカ 切抜:13
23:01-02:14
同接6,135人
メンシ31人
98,750円
ホロチャ(1)